Tabulkový editor (též tabulkový procesor, anglicky spreadsheet) je program pro zpracování tabulkových dat. Mezi známé tabulkové editory patří Microsoft Excel, LibreOffice Calc a Google Spreadsheets. Cvičení na Umíme informatiku není vázané na jeden konkrétní program, ale soustředí se na základní principy, které jsou společné všem těmto editorům:

 • Buňky, řádky, sloupce – značení buněk v tabulce, základní orientace v tabulkách.
 • Početní operace – zápis výpočtů v tabulkách, použití aritmetických operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení).
 • Rozsahy – vyjádření rozsahů v tabulkovém editoru, základ pro použití rozsahů v jednoduchých funkcích.
 • Odkazy – rozdíl mezi absolutním a relativním odkazem, jejich použití.
 • Funkce – použití funkcí pro součet, průměr, počet, zaokrouhlování a podobně.
 • Podmínky – použití podmínek v tabulkovém editoru.

Tipy k procvičování tabulek na Umíme

 • Rozhodovačka je vhodná pro úvodní seznámení s tématem nebo pro zopakování pojmů (např. po prodlevě v používání).
 • Jako další krok je vhodné Přesouvání, které spočívá v doplňování chybějících dílčích částí do předpřipravené statické tabulky.
 • Cvičení Tabulky je již založeno na plnohodnotné práci s tabulkovým editorem. Zadaná předpřipravená data si otevřete v libovolném tabulkovém editoru a máte za úkol zjistit z nich určitou informaci. Jaké bylo nejčastější křestní jméno dětí narozených v roce 1960?

Tabulky: buňky, řádky, sloupce

Přejít ke cvičením na toto téma »

V listech tabulky v tabulkovém procesoru (editoru) jsou data uspořádaná do řádků a sloupců. Sloupce jsou označené písmeny (A, B, C…) a řádky čísly (1, 2, 3…). Každá buňka má tedy určitou pozici, kterou lze vyjádřit označením sloupce a řádku, v nichž se nachází. Například:

 • A1 – Odkaz na obsah buňky ve sloupci A a v řádku 1.
 • C10 – Odkaz na obsah buňky ve sloupci C a v řádku 10.

Rozepsaný příklad: adresy buněk v tabulce

A B C D E F
1 A1 B1 C1 D1 E1 F1
2 A2 B2 C2 D2 E2 F2
3 A3 B3 C3 D3 E3 F3
4 A4 B4 C4 D4 E4 F4

Záhlaví (to se nachází zpravidla v prvním řádku) či první sloupec tabulky obvykle obsahují informace o tom, jaká data jsou obsažena v dalších řádcích či sloupcích.

Příklad tabulky se záhlavím: vymyšlení živočichové

A B C D E
1 oči nohy umí plavat počet v bažině
2 mažout 5 9 ano 15
3 pabuch 6 5 ne 3
4 slizolop 9 3 ano 7
 • V buňce C1 informace o tom, že ve sloupci následují počty nohou.
 • V buňce A3 je informace o tom, že v řádku budou následovat informace o pabuchovi.
 • Počet nohou pabucha je pak v buňce C3.

Tabulky: početní operace

Přejít ke cvičením na toto téma »

Tabulkový procesor lze využít k výpočtům. Vzorce vždy začínají znakem rovná se (=), tedy např. po zadání =5+2 do buňky se vypíše 7.

Základní početní operace se provádějí s použitím následujících znamének.

 • sčítání: +
 • odčítání: -
 • násobení: *
 • dělení: /

Při počítání je výhodné využívat odkazy na jiné buňky. Pokud se změní hodnota v buňce, z níž se berou data pro výpočet, změní se i výsledek výpočtu.

Příklady výpočtů: vymyšlení živočichové

A B C D E
1 oči nohy umí plavat počet v bažině
2 mažout 5 9 ano 15
3 pabuch 6 5 ne 3
4 slizolop 9 3 ano 7
 • =B2+B4 spočítá součet očí mažouta a slizolopa
 • =C2-C3 spočítá rozdíl mezi počtem nohou mažouta a pabucha
 • =C3*E3 spočítá počet nohou všech pabuchů v bažině

V tabulkovém procesoru je mnohdy výhodné rozšířit vzorec do nových řádků, a to sice obvykle kliknutím na pravý dolní roh buňky a tažením.

Příklad: rozšíření vzorce

Pokud bychom v řádku 2 spočítali hmotnost avokád, mohli bychom jednoduše rozšířit vzorec s výpočtem do řádků, které se týkají dalších druhů zeleniny.

Rozsahy, které obsahují víc než jednu buňku, zapisujeme pomocí dvojtečky. Například:

 • A2:A4 zadává rozsah tvořený třemi buňkami (A2, A3 a A4) v prvním sloupci.
 • C3:F7 zadává rozsah, který se táhne přes pět řádků (3, 4, 5, 6, 7) a čtyři sloupce (C, D, E, F). Tento rozsah má 5 * 4 = 20 buněk.

Rozsahy A3:F3 a C1:E4 mají společné buňky C3, D3 a E3.

Funkce mohou brát jako některé ze svých vstupních argumentů rozsah(y). Například =SUM(B1:C2) vypočítá součet čísel v buňkách B1, B2, C1 a C2.

Odkazy umožňují používat ve vzorcích hodnoty z jiných buněk. Mějme např. odkaz B3, který směřuje na hodnotu ve sloupci B na řádku 3. Vzorec =B3*2 by pak vypsal dvojnásobek hodnoty v buňce B3.

Často se hodí vzorec rozšířit do dalších buněk tabulky přetažením či pomocí schránky, abychom podobný výpočet provedli na dalších datech.

Relativní odkaz se změní, když jej rozšíříme či nakopírujeme do jiné buňky. Pokud bychom vzorec =B3*2 rozšířili směrem doprava, v nové buňce by se změnil na =D3*2.

Absolutní odkazy obsahují znak dolaru ($). Část odkazu za tímto symbolem se „uzamkne“ a při kopírování/přesouvání odkazu se nemění. Pokud bychom vzorec =$B$3*2 rozšířili směrem doprava, v nové buňce by měl zcela stejnou podobu.

V rámci absolutních odkazů je možné při přesouvání/kopírování učinit neměnným jen sloupec ($B3 se změní jen při přesunu nahoru/dolů) či jen řádek (B$3 se změní jen při přesunu doleva/doprava).

Absolutní odkazy lze používat i při vyjadřování rozsahů v argumentech funkcí, např. =SUM($A1:$E1) sečte vždy prvních pět buněk v řádku.

V tabulkovém procesoru lze používat funkce. Jejich využití vypadá takto: =NÁZEVFUNKCE(argument). Argument představuje data, s nimiž funkce bude pracovat. Může se jednat o číselné hodnoty (např. 2, 0,01), odkazy na buňky či rozsah (např. B2, B2:C5), vzorce či další funkce. Argumenty se v českém uživatelském prostředí oddělují středníkem (;), v anglickém čárkou (,).

Základní funkce (mimo těch souvisejících s podmínkami) uvádíme dále. Cvičení v této kapitole pracují hlavně s anglickými názvy funkcí (ty často odpovídají označení funkcí v programovacích jazycích).

funkce význam název v češtině
SUM(rozsah) Spočítá součet hodnot v rozsahu. Např. =SUM(A1:A3) spočítá =A1+A2+A3. SUMA
MIN(rozsah) Najde nejmenší hodnotu v rozsahu.
MAX(rozsah) Najde největší hodnotu v rozsahu.
AVERAGE(rozsah) Spočítá aritmetický průměr hodnot v rozsahu. Aritmetický průměr čísel 1, 1, 1, 2, 55 je 12. PRŮMĚR
MEDIAN(rozsah) Spočítá medián hodnot v rozsahu (medián je číslo, které je větší nebo rovno alespoň polovině hodnot a zároveň menší nebo rovno alespoň polovině hodnot). Medián čísel 1, 1, 1, 2, 55 je 1.
COUNT(rozsah) Spočítá počet buněk s číselnými hodnotami v rozsahu. POČET
ABS(číslo) Spočítá absolutní hodnotu čísla.
SIGN(číslo) Spočítá znaménko čísla (-1 pro záporné, 0 pro nulu a 1 pro kladné číslo).
ROUND(číslo; počet) Zaokrouhlí číslo na zadaný počet desetinných míst, pokud není zadaný počet, zaokrouhluje se na celá čísla. ZAOKROUHLIT
ROUNDUP(číslo; počet) Zaokrouhlí číslo nahoru na zadaný počet desetinných míst. Pokud není zadaný počet, zaokrouhluje se na celá čísla. Lze zadat záporný počet desetinných míst, např. počet -3 znamená zaokrouhlení nahoru na tisíce.
ROUNDDOWN(číslo; počet) Zaokrouhlí číslo dolů na zadaný počet desetinných míst. Pokud není zadaný počet, zaokrouhluje se na celá čísla. Lze zadat záporný počet desetinných míst, např. počet -1 znamená zaokrouhlení dolů na desítky.
DEGREES(úhel) Převede úhel v radiánech na úhel ve stupních. DEGREES(1,570796327) vyjde 90.
RADIANS(úhel ve stupních) Převede úhel ve stupních na úhel v radiánech. RADIANS(90) vyjde 1,570796327.
SIN(úhel) Spočítá sinus úhlu, úhel je zadaný v radiánech. SIN(1,570796327) vyjde 1.
COS(úhel) Spočítá kosinus úhlu, úhel je zadaný v radiánech. COS(1,570796327) vyjde 0.

Použití podmínek v tabulkovém editoru umožňuje určité buňky ovlivnit přítomností hodnot v jiných buňkách. Dále uvádíme přehled funkcí souvisejících s podmínkami včetně příkladů navázaných na ukázkovou tabulku.

funkce použití příklad (s tabulkou níže) obvyklý název funkce v češtině
IF(podmínka; když pravda; když nepravda) Vypíše text či použije vzorec na základě obsahu jiné buňky. =IF(E2>10;"hodně";"málo") vypíše hodně (Diorit má více než 10 předmětů). KDYŽ
COUNTIF(rozsah; podmínka) Spočítá výskyty hodnot v rozsahu odpovídající podmínce. =COUNTIF(E2:E5;">10") vypíše 2 (2 pračlověci mají více než 10 předmětů).
SUMIF(rozsah; podmínka) Sečte hodnoty v rozsahu, které odpovídají podmínce. =SUMIF(E2:E5;">10") vypíše 30 (sčítáme předměty těch pračlověků, kteří jich mají více než 10).

V rámci kritérií podmínek je možné používat logické spojky NOT (negace, česky NE), AND (A) či OR (NEBO). Např. =IF(OR(B2>3;C2>3);TRUE;FALSE) vypíše, zda má Diorit více než 3 rohy pratura či perly (TRUE).

Řazení dat v tabulkách

Přejít ke cvičením na toto téma »

Pro práci s daty se často využívají tabulky, v nich lze různě řadit zahrnutá data. Uvažme třeba následující tabulku evidující data o tom, kolik má kdo z kamarádů rybiček:

jméno příjmení počet rybiček
Linda Veselá 3
Jirka Novák 0
Aneta Procházková 12
Vincent Černý 5

Data v tabulkách se obvykle řadí podle určitých sloupců. Pokud má tabulka záhlaví (tedy první řádek, který říká, jaká data budou následovat), záhlaví při řazení zůstává na svém místě. Řadí se jen data, která se k němu vztahují.

Použijeme-li vzestupné řazení podle příjmení, dostaneme kamarády v tomto pořadí:

jméno příjmení počet rybiček
Vincent Černý 5
Jirka Novák 0
Linda Veselá 3
Aneta Procházková 12

Všimněte si, že společně s příjmeními jsme vždy seřadili i související data v řádcích (jméno, počet rybiček). Pokud bychom řadili samotný sloupec s příjmením, data by se nám „pomíchala“:

jméno příjmení počet rybiček
Linda Černý 3
Jirka Novák 0
Aneta Veselá 12
Vincent Procházková 5
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence