RVP nová informatika

Následující tabulky nabízí přehled rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro nové pojetí výuky informatiky. Tento přehled lze využít například při přípravě školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Pro jednotlivá témata uvádíme související tematické oblasti v rámci členění použitého v Umíme informatiku. Umíme informatiku používá výrazně jemnější členění obsahu než RVP, pro přehlednost je u některých RVP témat uveden jen neúplný výčet nejtypičtějších položek.

Pokud hledáte inspiraci pro dílčí ročníky (např. pro rozpis ŠVP a tvorbu tematických plánů), můžete využít následující samostatné stránky:

1. stupeň

Data, informace a modelování
 data, informacesběr (pozorování, jednoduchý dotazník, průzkum) a záznam dat s využitím textu, čísla, barvy, tvaru, obrazu a zvuku; hodnocení získaných dat, vyvozování závěrůZápis dat do tabulky
Sloupcové grafy
Koláčové grafy
Spojnicové grafy
 kódování a přenos datvyužití značek, piktogramů, symbolů a kódů pro záznam, sdílení, přenos a ochranu informaceKódování informací obrázkem
 modelovánímodel jako zjednodušené znázornění skutečnosti; využití obrazových modelů (myšlenkové a pojmové mapy, schémata, tabulky, diagramy) ke zkoumání, porovnávání a vysvětlování jevů kolem žákaTabulky: základní porozumění
Vztahy grafů a tabulek
Grafy sousednosti
Algoritmizace a programování
 řešení problému krokovánímpostup, jeho jednotlivé kroky, vstupy, výstupy a různé formy zápisu pomocí obrázků, značek, symbolů či textu; příklady situací využívajících opakovaně použitelné postupy; přečtení, porozumění a úprava kroků v postupu, algoritmu; sestavení funkčního postupu řešícího konkrétní jednoduchou situaciBludiště
Logické úlohy s přesuny
Logické úlohy na mřížce
Význam příkazů
Posloupnost příkazů
 programováníexperimentování a objevování v blokově orientovaném programovacím prostředí; události, sekvence, opakování, podprogramy; sestavení programuPosloupnost příkazů
Podmínky a větvení
Souběžné akce
 kontrola řešeníporovnání postupu s jiným a diskuse o nich; ověřování funkčnosti programu a jeho částí opakovaným spuštěním; nalezení chyby a oprava kódu; nahrazení opakujícího se vzoru cyklemOpakování
Ladění, hledání chyb
Opakování
Informační systémy
 systémyskupiny objektů a vztahy mezi nimi, vzájemné působení; příklady systémů z přírody, školy a blízkého okolí žáka; části systému a vztahy mezi nimi
 práce se strukturovanými datyshodné a odlišné vlastnosti objektů; řazení prvků do řad, číslovaný a nečíslovaný seznam, víceúrovňový seznam; tabulka a její struktura; záznam, doplnění a úprava záznamuStejné vzory
Společná vlastnost
Vzory v posloupnostech
Popis vzorů
Tabulky: buňky, řádky, sloupce
Digitální technologie
 hardware a softwaredigitální zařízení a jejich účel; prvky v uživatelském rozhraní; spouštění, přepínání a ovládání aplikací; uložení dat, otevírání souborůTypy souborů
 počítačové sítěpropojení technologií, (bez)drátové připojení; internet, práce ve sdíleném prostředí, sdílení datE-mailová komunikace
Vyhledávání na internetu
 bezpečnostpravidla bezpečné práce s digitálním zařízením; uživatelské účty, heslaHesla a autentizace
Zabezpečení zařízení
Ergonomie

2. stupeň

Data, informace a modelování
 data, informacezískávání, vyhledávání a ukládání dat obecně a v počítači; proces komunikace, kompletnost dat, časté chyby při interpretaci datKódování informací obrázkem
Základní kódování textu
 kódování a přenos datrůzné možnosti kódování čísel, znaků, barev, obrázků, zvuků a jejich vlastnosti; standardizované kódy; bit; bajt, násobné jednotky; jednoduché šifry a jejich limityKódování obrazu a zvuku
Kódování čísel
Základní šifry
Šifry s nápadem
Kódování textu v počítačích
Kódování speciálních znaků
Informace, velikost dat
 modelováníschéma, myšlenková mapa, vývojový diagram, ohodnocený a orientovaný graf; základní grafové úlohyVývojové diagramy
Modelování a simulace
Grafy sousednosti
Izomorfní grafy
Algoritmizace a programování
 algoritmizacedekompozice úlohy, problému; tvorba, zápis a přizpůsobení algoritmuRozklad obrázků na části
Abstrakce
Rozklad programů
 programovánínástroje programovacího prostředí, blokově orientovaný programovací jazyk, cykly, větvení, proměnnéPosloupnost příkazů
Opakování
Podmínky a větvení
Vnořené cykly
Opakuj dokud
Cykly s podmínkou
Proměnné: základní principy
Cykly s proměnnými
Podmínky s proměnnými
 kontrolaověření algoritmu, programu (například změnou vstupů, kontrolou výstupů, opakovaným spuštěním); nalezení chyby (například krokováním); úprava algoritmu a programuLadění, hledání chyb
Algoritmické myšlení: mix
 tvorba digitálního obsahutvorba programů (například příběhy, hry, simulace, roboti); potřeby uživatelů, uživatelské rozhraní programu; autorství a licence programu; etika programátoraAutorství a licence
Informační systémy
 informační systémyinformační systém ve škole; uživatelé, činnosti, práva, struktura dat; ochrana dat a uživatelů, účel informačních systémů a jejich role ve společnosti Informační systémy
 návrh a tvorba evidence datformulace požadavků; struktura tabulky, typy dat; práce se záznamy, pravidla a omezení; kontrola správnosti a použitelnosti struktury, nastavených pravidel; úprava požadavků, tabulky či pravidelTabulky: základní porozumění
Tabulky: buňky, řádky, sloupce
Tabulky: rozsahy
 hromadné zpracování datvelké soubory dat; funkce a vzorce, práce s řetězci; řazení, filtrování, vizualizace dat; odhad závislostíTabulky: početní operace
Tabulky: rozsahy
Tabulky: odkazy
Sloupcové grafy
Koláčové grafy
Spojnicové grafy
Bodové grafy
Binární čísla: záporná a desetinná
Digitální technologie
 hardware a softwarepojmy hardware a software, součásti počítače a principy jejich společného fungování; operační systémy – funkce, typy, typické využití; datové a programové soubory a jejich asociace v operačním systému, komprese a formáty souborů, správa souborů, instalace aplikací; fungování nových technologií kolem žáka Typy počítačů
Historie počítačů
Vstupní a výstupní zařízení
Hardware: mix
Operační systémy
Software: typy aplikací, příklady
Vlastnosti softwaru
Typy souborů
Komprese dat
 počítačové sítětypy, služby a význam počítačových sítí, fungování sítě – klient, server, switch, IP adresa; struktura a principy internetu; web – fungování webu, webová stránka, webový server, prohlížeč, odkaz, URL, vyhledávač; princip cloudových aplikací; metody zabezpečení přístupu k datům, role a přístupová právaPočítačové sítě: mix
Vyhledávání na internetu
E-mailová komunikace
Online spolupráce
 řešení technických problémůpostup při řešení problému s digitálním zařízením – nepropojení, program bez odezvy, špatné nastaveníŘešení technických problémů
 bezpečnostútoky – cíle a metody útočníků, nebezpečné aplikace a systémy; zabezpečení digitálních zařízení a dat – aktualizace, antivir, firewall, bezpečná práce s hesly a správce hesel, dvoufaktorová autentizace, šifrování dat a komunikace, zálohování a archivace datHesla a autentizace
Viry, spam a sociální inženýrství
Zabezpečení zařízení
Kódování textu a šifrování
Šifrování: pojmy a principy
 digitální identitadigitální stopa (obsah a metadata) – sledování polohy zařízení, záznamy o přihlašování a pohybu po internetu, cookies, sledování komunikace, informace v souboru; sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat, fungování a algoritmy sociálních sítíChování na internetu
Digitální identita
Metadata

Gymnázia a střední školy

Data, informace a modelování
 data, informacezískávání, vyhledávání a ukládání dat obecně a v počítači; data a jejich význam, pojem informace
 kódování a přenos datkódování dat v počítačích obecně, binární soustava, bity a bajty; kódování čísel, vliv množství informace (počtu bitů) na možný rozsah a dostupnou přesnost; kódování textů; kódování obrazu, zvuku, videa, principy bezeztrátové a ztrátové komprese; přenos dat, kódování a dekódování zprávy, komunikační kanál, kontrolní součtyZákladní kódování textu
Kódování obrazu a zvuku
Kódování čísel
Informace, velikost dat
Komprese dat
Bitmapová grafika
Vektorová grafika
Bitmapová vs. vektorová grafika
Reprezentace barev
Kódování zvuku
 modelovánímodel jako zjednodušení reality, schéma, diagram, pojmová a myšlenková mapa; graf, vrcholy, hrany, orientovaný graf, ohodnocený graf, kritická cestaModelování a simulace
Grafy sousednosti
Izomorfní grafy
Teorie grafů: základní pojmy
Teorie grafů: vlastnosti a části grafů
 interpretace datkvalita informačního zdroje; chyby a manipulace v interpretacích dat; kritické myšlení a kognitivní zkresleníDezinformace, hoaxy, manipulace
Techniky manipulace a argumentační fauly
Algoritmizace a programování
 programovací konceptyprogramovací jazyk; proměnné, datové typy a jejich vlastnosti, vstup a výstup dat; podprogramy s parametry a s návratovými hodnotami; větvení programu se složenými podmínkami, cykly, seznamyProměnné
Funkce
Zobecňování programů
Proměnné a výrazy
Sekvence příkazů v Pythonu
Podmíněný příkaz (if) v Pythonu
Cyklus for v Pythonu
Cyklus while v Pythonu
Seznamy v Pythonu
 testování, optimalizacesyntaktické, běhové a logické (funkční) chyby, krokování a ladění programu; vliv vstupních dat na spotřebované výpočetní zdroje
 vývoj programuvolba nástroje podle zadání úlohy; návrh přehledného uživatelského rozhraní programu; nápověda a dokumentace k programu; autorství a licence programu; etika programátoraAutorství a licence
Informační systémy
 informační systémyinformační systém – data, jejich struktura a vazby, definované procesy, role uživatelů, technické řešení informačních systémů; veřejné informační systémyInformační systémy
 hromadné zpracování dattabulka, její struktura – data, hlavička a legenda; řazení a filtrování dat, rozpoznávání vzorů a trendů v datech, vizualizace dat; velká data – zdroje, metody zpracování, využitíTabulky: odkazy
Tabulky: funkce
Tabulky: podmínky
Tabulkový editor: mix
Sloupcové grafy
Koláčové grafy
Spojnicové grafy
Bodové grafy
Binární čísla: záporná a desetinná
 vývoj informačního systémupostup tvorby informačního systému; návrh uživatelského rozhraní, datového modelu a procesů; návrh databázové tabulky, atributy polí, primární klíč; návrh struktury a propojení více tabulek – cizí klíč, relaceDatabáze
Použití databází
Relační databáze
SQL: základy
SQL: select
Digitální technologie
 hardware a softwaretechnické schéma současného počítače, sledované parametry základních dílů a jejich vliv na jeho rychlost, kapacitu, možné využití a na ergonomii práce s počítačem, typy počítačů; fungování operačního systému, současné operační systémy a jejich využití; zlomové události vývoje hardwaru a softwaru, nové počítačové technologie, jejich využití a vliv na společnostTypy počítačů
Historie počítačů
Vstupní a výstupní zařízení
Procesor a architektura
Paměť
Ergonomie
Software: typy aplikací, příklady
Vlastnosti softwaru
Operační systémy
Typy souborů
 umělá inteligenceprincip strojového učení; aplikace umělé inteligence; limity, přínosy a rizika umělé inteligenceUmělá inteligence: pojmy
Historie umělé inteligence
Aplikace a schopnosti umělé inteligence
Umělá inteligence: realita a fikce
 počítačové sítělokální počítačové sítě a internet – paketový přenos dat, firewall; zabezpečený přenos dat; principy fungování webu a cloudových služeb; typy, vlastnosti bezdrátových sítí, internet věcíPočítačové sítě: obecné principy
Počítačové sítě: protokoly
Počítačové sítě: hardware
 bezpečnost počítačových zařízení a datzpůsoby útoků na počítačová zařízení; cíle a sociotechnické metody útočníků; zabezpečení zařízení a dat – aktualizace softwaru, antivir, bezpečná práce s hesly, vícefaktorová autentizace a biometrika; metody zálohování dat; systémový přístup k zabezpečeníViry, spam a sociální inženýrství
Zabezpečení zařízení
Šifrování: pojmy a principy
 bezpečné digitální prostředífyzická identita člověka jako spojení jeho biologické a právní identity; digitální identita a její vazby s fyzickou identitou – datová schránka, elektronický podpis, token; neověřená a falešná digitální identita; nevědomá digitální stopa – logy, metadata, cookies, sledování uživatele a narušení soukromí při využívání internetu; vědomá digitální stopa – virtuální osobnosti a jejich cílené vytváření; fungování a algoritmy sociálních sítíHesla a autentizace
Digitální identita
Metadata
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence